SEJLADSBESTEMMELSER for Venø Rundt 4 hour race 2023

1. REGLER:
1. 1. Regler:
Venø Rundt sejles efter ISAF´s Racing rules of sailing for 2021-2024. Derudover er de almindelige søfartsregler gældende.

2. TILMELDINGSBETINGELSER:
2. 1. Gyldig deltagelse:
Hele registreringsgebyret inkl. eventuelle strafgebyrer skal være indbetalt inden første start ved stævnet.
I tilfælde af aflysning tilbagebetales tilmeldingsgebyret.
2. 1. 1. Udstyrsbegrænsning:
Der er ingen udstyrsbegrænsninger.
2. 2. Sikkerhed:
Deltagerens sikkerhed, og hele deltagelsen i stævnet inkl. forsikringsforhold, skal alene ske på deltagerens eget ansvar. Deltageren er ansvarlig for at holde sit udstyr i så god stand, at det kan klare de betingelser, som kan opstå under kapsejladsen. Hverken disse sejladsbestemmelser, eller en inspektion af udstyret kan reducere deltagerens ansvar. DBO, DS, den arrangerende klub eller officials påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.
2. 2. 1. Forsikring:
Det påhviler deltagerne at tegne en ansvarsforsikring mod skade, forvoldt mod andre deltagere, officials eller tredje person eller deres ejendom, mens der kapsejles.
2. 2. 2. Sikkerhedskrav:
Det er ifølge dansk lov pålagt deltagerne at bære svømme eller redningsvest. Vesten skal være CE-godkendt.

3. MEDDELELSER TIL DELTAGERNE:
Officielle meddelelser til deltagerne vil blive opslået på den officielle opslagstavle, som er placeret ved raceoffice.

4. ÆNDRINGER I SEJLADSBESTEMMELSERNE:
4. Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive opslået senest en halv time før ændringen vil træde i kraft.

5. KAPSEJLADSPROGRAM:
Der sejles efter følgende program:
5. Program for Venø Rundt 4 hour race :
Lørdag den 4. juni:
kl. 9.00 – 10.00: Check-in
kl. 10.30: Skippermøde. Baneskitse opslås.
kl. 12.00 : fællesstart

kl. 16.00:  sejladsen blæses af og hurtigset tid for flest mulige omgange tæller som resultat

Senest kl 17.00 Præmieoverrækkelse.

6. KLASSEIDENTIFIKATION:
6. 1. Divisionstegn:
Under Venø Rundt 4 hour race skal deltagerne sejler med et tydeligt kendetegn i sejlets øverste rude. Dette oplyses ved Check-in

7. KAPSEJLADSOMRÅDE:
7.1 Kapsejladsområdet vil være illustreret på baneskitsen på den officielle opslagstavle ved første skippermøde.

8. BANER:
8.1 Baneskitserne (ikke i korrekt måleforhold) vil blive opslået på den officielle opslagstavle senest 30. min. før varselssignal. Baneskitsen skal præcist beskrive både rundingsrækkefølge og forlangt rundingsretning/side.
8.2 Banen lægges så tæt til land, som det er sportsligt forsvarligt og praktisk muligt
8.3 Mållinien lægges så tæt til land som det er praktisk muligt og sportsligt forsvarligt. Der tilstræbes at mållinien vil være udgjort af startlinien.

9. MÆRKER:
9.1 Rundingsmærkerne i Venø Rundt vil være orange oppustelige cylinderbøjer eller permanentliggende søfartsmærker. Start- og målliniemærker vil være defineret på baneskitsen. Grønside afmærkning ved Venø nordspis skal passeres korekt. Alt efter sejlretning gives der nærmere instruks på skippermøde.

10. STARTEN:
10.1 Startproceduren for den enkelte disciplin vil være beskrevet på den officielle opslagstavle senest 30 min. før starttidspunktet.

11. MÅLTAGNING:
11.1 Mållinien vil blive som vist på baneskitsen.
11.2 For Venø Rundt 4 hour race noteres omsejlingstiden og evt. antal omgange ved måltagningen.
11.3 følgende er gældende for placering; 1. antal omgang 2.tiden for den sidste færdiggjort omgang.
11.4 Ved særliges stille vejr kan sejladsledelsen vælge at forlænge sejltiden med mere end 4 timer.

12. PROTESTER:
12. 1. Venø Rundt:
Protester indgives mundtligt til banelederen eller overdommeren umiddelbart efter måltagning. Protestkommiteen vil påstræbe tidsstraf frem for diskvalifikation.
En protest skal meddeles modparterne mundtligt hurtigst muligt, hvor hændelsen fandt sted.

13. DÅRLIG OPFØRSEL:
RRS 69 om usportslig optræden er gældende.

14. PRÆMIER:
Der uddeles præmier for stævneresultat i Venø Rundt 4 hour race

15. OVERNATNING OG FORPLEJNIG:
15.1 Der er følgende overnatningsmuligheder

på Venø:
Venø Klit Camping – tlf. 26 68 80 40
15.2 Det vil være muligt at proviantere i Havnehuset på Venø Havn under stævnet.
15.3 Øvrig information om faciliteter og overnatningsmuligheder på Venø findes på http://www.venoe.dk

16. KONTAKTOPLYSNINGER:
16.1 Venø Rundt 4 hour race på tlf. 97 86 80 86 og tlf. 28 33 20 59 eller mail: ulf@venoe-efterskole.dk

Opdateret 19. marts 2023