SEJLADSBESTEMMELSER
Venø Rundt 4 hour race 2024

1. DELTAGELSE
Deltagere i Venø rundt 4 hour race kan kun deltage:
Hvis de er tilmeldt jf. bestemmelserne
Har betalt startgebyr
Gennemfører kapsejladsen i overensstemmelse med sejladsbestemmelserne
Sejladsen sejles uden DH Målebrev eller anden form for handicap/respit.
I tilfælde af aflysning tilbagebetales tilmeldingsgebyret.

2. REGLER
Der sejles efter de internationale søvejsregler (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) og gældende sejladsbestemmelser for Venø 4 hour race – disse offentliggøres senest 14 dage før start.

3. MEDDELELSER TIL DELTAGERNE
Meddelelser til deltagerne vil blive slået op på den officielle opslagstavle, som er placeret ved race office på Venø havn.

4. ÆNDRINGER I SEJLADSBESTEMMELSERNE
Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive slået op på den officielle opslagstavle før kl. 10.00 på startdagen, hvor den vil træde i kraft, bortset fra at enhver ændring i tidsskemaet vil blive slået op senest kl. 20.00 dagen før, den vil træde i kraft.

5. AFLYSNING
Sejladsledelsen kan til hver en tid vælge helt eller delvist at udskyde eller aflyse sejladsen, hvis eksempelvis vejrlig skønnes at være til fare for deltagerne.

6. KONTAKTOPLYSNINGER
Alle deltagere skal senest ved registrering og modtagelse af startnummer oplyse:
Eget mobilnummer
Kaldenummer/evt. MMSI/navn på VHF

7. SIKKERHED
Det er skippers ansvar at:
Båden er i forsvarlig og sødygtig stand.
Båden er udstyret med følgende obligatoriske sikkerhedsudstyr:
Redningsveste – der bæres under sejladsen.
Mobiltelefon med opgivet nummer til løbsledelsen.
VHF-radio – håndholdt (inkl. batterier til en realistisk sejltid) eller stationær.
Analogt Kompas.
Løbsleddelsen forbeholder sig uden videre retten til at afvise både/deltagere, som ikke vurderes i sødygtig stand til at gennemføre sejladsen!

8. TIDSPLAN
Lørdag den 1. juni
Kl. 10.30 skippermøde ved raceoffice med info om Venø rundt 4 hour race sejles styrbord eller bagbord om
KL. 12.00 fælles start for alle
Kl. 16.00 – Sejladsen skydes af (har man ikke afsluttet først omgang vil der stadig blive taget en tid for gennemførte omgang)
senest KL. 17.00 præmieoverrækkelse

9. SEJLADSOMRÅDE
Venø Rundt 4 hour race går rundt om Venø og der skal ikke passeres nogle broer, hvortil der kræves åbning af brofag for passage. Derimod vil der skulle navigeres i snævert farvand ved sydspidsen af Venø hvor der er halvtimes færgefart på tvær af snævert løb.

10. RUTEN
Bilag 1 til sejladsbestemmelserne viser skitsen over ruten.
Omsejlingsretningen vedtages af sejladsledelsen og sker under hensyntagen til vindretning og vejrmelding og meddeles ved skippermødet lørdag kl. 10.30.
Vinderen af Venø Rundt 4 hour race er den båd, der hurtigst får gennemført flest færdige omgange rundt om Venø på 4 timer. I tilfælde af særlige forhold med meget svag vind, kan sejladsledelsen vælge at forlænge tiden for gennemførsel af en omgang til mere end 4 timer.

11. MÆRKER
Mærker vil bestå af farvandsafmærkninger samt udlagte start- og målbøjer. Se rutebeskrivelse for betegnelse og position.

12. STARTEN
Sejladsledelse etablerer startlinje mellem yderste røde sideafmærkning i sejlrenden til Venø havn og udlagt bøje.

13. ASSISTANCE OG SØMANDSKAB
Enhver deltager i Venø Rundt 4 hour race skal, uopholdent og uden udskydelse, yde hjælp til enhver person eller fartøj der måtte være i fare eller nød.
Enhver deltager skal endvidere udvise hvad der betragtes som almindeligt godt sømandskab, overfor både andre deltagere og øvrige sejlere der mødes undervejs.

14. MÅLLINIE
Sejladsledelsen etablerer mållinje mellem yderste røde sideafmærkning i sejlrenden til Venø Havn og udlagt bøje eller båd. I tilfælde af medet let luft kan raceledelsen vælge at forlænge tidstristen for måltagning.

15. TRACKING

16. FORTOLKNING
Disse statutter er tilgængelige på flere sprog. Hvis der er konflikt mellem de forskellige sprog, er det altid den danske version der gælder.

17. BRUD PÅ BESTEMMELSER
Ethvert brud på disse bestemmelser vil resultere i diskvalifikation uden yderligere varsel.

18. OPGIVELSE
En båd, som udgår af sejladsen, skal informere sejladsledelsen om det hurtigst muligt personligt.

19. REKLAME
Deltagerne står til rådighed for opringninger fra eventets kommunikationsenhed med henblik på interviews direkte fra banen.
Alle både skal føre tydelige sejlnummer eller logo i storsejl.

20. RADIOKOMMUNIKATION
Alle sejlere skal under hele sejladsen være kontaktbare på VHF radio, enten håndholdt eller stationær samt mobiltelefon.

21. ANSVARSFRASKRIVNING
Deltageren bekræfter ved registrering, at deltagelse i sejladsen er fuldstændig på egen risiko. Venø rundt 4 hour race påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af ulykkelige hændelser før, under eller efter sejladsen, og kan derfor ikke gøres erstatningspligtig herfor.

22. FORSIKRING
Hver deltagende båd skal have en gyldig ansvarsforsikring over for tredjepart. Dokumentation herfor skal fremvises ved registrering i bureauet.

Opdateret d.25. Jan 2024

Rutebeskrivelse

Sejladsledelsen vil på skippermødet lørdag den 4. juni kl 10.30 træffe beslutning Venø Rundt 4 hour race skal sejles om styrbord eller bagbord.

Følgende bøjer skal respekteres:

    • Østbøjen ved gennemsejling ved Venø færgeleje
    • To på hinanden efterfølgende styrbordbøjer ved gennemsejling ved Venø færgeleje   
    • Styrbordsbøje ved Bradser Odde ved nord spidsen af Venø
  • Styrbordsbøje vestsiden af Venø (56⁰ 34,984 N 008⁰ 37,811 E)